Mi­kro­der­mo­abra­zi­ja, ke­mij­ski piling i la­ser po­ma­žu pro­tiv ak­ni

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Beauty // -

Že­lim se ri­je­ši­ti ak­ni, ko­je tret­ma­ne mi pre­po­ru­ču­je­te? Imam 20 go­di­na. (Želj­ka, Za­greb) - Ke­mij­ski piling - iz­gled ko­že na­kon jed­ne ku­re znat­no je po­bolj­šan, blis­ta­va je i za­teg­nu­ta, vra­ća joj se pri­rod­na bo­ja, ožilj­ci i mrlje pu­no su blje­đi. Voćne ki­se­li­ne pos­pje­šu­ju lju­šte­nje i od­stra­nji­va­nje odu­mr­lih sta­ni­ca, izb­lje­đu­ju pig­men­ta­cij­ske mrlje i ožilj­ke od ak­ni, sma­nju­ju pro­ši­re­ne po­re te do­vo­de do op­ćeg po­bolj­ša­nja te­na. - La­ser dje­lu­je na ak­ne vul­ga­ris te na­kon iz­la­ga­nja svje­tlu vi­so­kog in­ten­zi­te­ta bak­te­ri­je ko­je uz­ro­ku­ju ak­ne, odu­mi­ru. - Mi­kro­der­mo­abra­zi­ja sma­nju­je pro­ši­re­ne po­re i ožilj­ke od ak­ni, uk­la­nja pig­ment­ne mrlje, čis­ti i ujed­na­ču­je ten. Ovis­no o sta­nju ko­že po­treb­no je 2 do 5 tret­ma­na u kon­ti­nu­ite­tu. Re­zul­ta­ti su od­mah vid­lji­vi i fas­ci­nant­ni, po­seb­no u kom­bi­na­ci­ji s tret­ma­ni­ma ki­si­kom. - Čiš­ćenje li­ca voć­nim en­zi­mi­ma al­ter­na­ti­va je ek­sfo­li­ja­ci­ji za li­ječ­ni­ke i koz­me­ti­ča­re u tret­ma­ni ak­ni, mas­ne ko­že ili bi­lo ko­jeg ti­pa ko­že sa za­čep­lje­nim po­ra­ma. En­zi­mi čis­tog vo­ća ota­pa­ju su­viš­ne nas­la­ge ke­ra­ti­na na po­vr­ši­ni ko­že i la­ga­no di­la­ti­ra­ju (ši­re) otvo­re po­ra pa ta­ko olak­ša­va­ju čiš­ćenje.

di­va@ve­cer­nji.net

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.