Ugrad­nja im­plan­ta­ta ovi­si o zdrav­s­tve­nom sta­nju i do­bi

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Beauty // -

Tko su kan­di­da­ti za ugrad­nju zub­nih im­plan­ta­ta? (Ivo, Osi­jek) Mo­gli bi re­ći, go­to­vo svi. Svat­ko tko je os­tao bez zu­ba zbog tra­ume, bo­les­ti pul­pe, us­li­jed pro­ce­sa sta­re­nja ili ne­kih dru­gih raz­lo­ga. Iz­nim­ka su paci­jen­ti ko­ji ima­ju ra­zvi­je­nu os­te­opo­ro­zu u ja­čem obi­mu, te­ški sr­ča­ni bo­les­ni­ci, kro­nič­ni bo­les­ni­ci kod ko­jih bo­lest ni­je pod kon­tro­lom (di­ja­be­tes) te ma­lo­ljet­ne oso­be kod ko­jih ni­je za­vr­še­na fa­za ras­ta i ra­zvo­ja. Pr­vi ko­rak ka ugrad­nji im­plan­ta­ta je di­jag­nos­ti­ka. Dok­tor den­tal­ne me­di­ci­ne ili spe­ci­ja­list oral­ne ki­rur­gi­je uči­ni pre­gled po­mo­ću zub­no­ga RTG-a ili CT sli­ke zu­ba uz kli­nič­ki pre­gled, ka­ko bi pro­ci­je­nio je­su li mor­fo­lo­ški uvje­ti i struk­tu­ra kos­ti po­god­ni za ugrad­nju im­plan­ta­ta. Ako je pro­cje­na po­zi­tiv­na, sli­je­di ki­rur­ška fa­za ugrad­nje im­plan­ta­ta u kost pod lo­kal­nom anes­te­zi­jom i u ste­ril­nim uvje­ti­ma. Na­kon ugrad­nje im­plan­ta­ta sli­je­di pro­ces ose­oin­te­gra­ci­je ko­jim im­plan­tat sras­te s kos­ti tj. do­la­zi do nje­go­va oko­šta­va­nja. Taj pro­ces tra­je 3-6 mje­se­ci ovis­no da li se ra­di o do­njoj ili gor­njoj če­ljus­ti. U za­vr­š­noj fa­zi iz­ra­đu­je se na­do­mjes­tak, ke­ra­mič­ka kru­ni­ca, most ili pro­te­za.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.