Sa­jam za ma­tu­ran­te

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Good Idea -

Ma­tu­ri­raj sa sti­lom, po­ru­ču­ju iz Wes­t­ga­tea gdje se od 10. do 12. trav­nja odr­ža­va pr­vi ve­li­ki sa­jam za ma­tu­ran­te Prom Expo. Pro­na­đi­te sve za ma­tu­ru, ma­tu­ra­lac i ma­tu­ral­nu ve­čer, od odje­će i šmin­ke do pu­to­va­nja. Na saj­mu se odr­ža­va iz­bor za kra­lji­cu ma­tu­ra­na­ta ko­ja će osvo­ji­ti go­diš­nju sti­pen­di­ju u Vi­so­koj ško­li za tr­žiš­ne ko­mu­ni­ka­ci­je Ago­ra u vri­jed­nos­ti od 34.000 kn, ve­čer­nju ha­lji­nu, ci­pe­le, fri­zu­ru i šmin­ku.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.