Upe­čat­lji­vi, po­uz­da­ni i do­tje­ra­ni fra­je­ri

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Beauty // Mirisi, Zlato, Kazaljke -

Poz­na­ti švi­car­ski brend Swiss Military Ha­nowa pred­sta­vio je no­ve mo­de­le kro­no­gra­fa – upe­čat­lji­ve, po­uz­da­ne i do­tje­ra­ne do sa­vr­šens­tva. Za lju­bi­te­lje sport­ske ele­gan­ci­je stvo­re­na je li­ni­ja Ar­row u ko­joj su kro­no­gra­fi s broj­ča­ni­kom od sa­fir­nog stak­la i re­me­nom od pra­ve ko­že u pla­vim, cr­nim i sme­đim ni­jan­sa­ma. Pok­lo­ni­ci­ma ro­bus­nih sa­to­va svi­djet će se li­ni­ja Im­mer­si­on s mo­de­li­ma vi­so­ke pre­ciz­nos­ti, iz­dr­ž­lji­vos­ti i bes­pri­je­kor­ne funk­ci­onal­nos­ti čak i u ek­s­trem­nim uvje­ti­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.