Me­tal­na pro­te­za mo­že bi­ti vr­lo do­bro rje­še­nje

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Beauty // -

uz uvjet da su zu­bi do­bri. Va­žan je i me­đu­so­ban od­nos gor­nje i do­nje če­ljus­ti, od­nos­no za­griz. Ako je po­vo­ljan, ide u pri­log iz­ra­de mos­ta. Tre­ba uze­ti u ob­zir i sta­nje zu­ba u su­prot­noj če­ljus­ti, je­su li pri­rod­ni ili umjet­ni. To je važ­no za­to što se pri žva­ka­nju ra­zvi­ja žvač­ni tlak ko­ji je ja­či u pri­rod­nih zu­bi. Ta slo­že­na pro­ble­ma­ti­ka la­ko se rje­ša­va ugrad­njom im­plan­ta­ta, ako to do­pu­šta fi­nan­cij­ska si­tu­aci­ja. Vr­lo je do­bro rje­še­nje i iz­ra­da me­tal­ne pro­te­ze sa su­vre­me­nim ele­men­ti­ma re­ten­ci­je i sta­bi­li­za­ci­je. S po­vje­re­njem pre­pus­ti­te od­lu­ku svo­jem dok­to­ru den­tal­ne me­di­ci­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.