FUNK­CI­ONAL­NI TRE­NING U OPU­ŠTA­JU­ćEM ZE­LE­NI­LU

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Health -

Europ­ski la­nac te­re­ta­na Gym­s4you od­ne­dav­no nu­di i vjež­ba­nje na otvo­re­no­me ko­je je po­seb­no bla­go­tvor­no za zdrav­lje i sma­nje­nje stre­sa. Funk­ci­onal­ni tre­ning na otvo­re­no­me po­di­je­ljen je u tri vr­ste pro­gra­ma ovis­no o pro­fi­lu vjež­ba­ča i in­ten­zi­te­tu vjež­bi, a odr­ža­va se sva­ki tje­dan na za­gre­bač­kom je­ze­ru Bun­dek. Kom­bi­na­ci­ja aerob­nog i ana­erob­nog tre­nin­ga od­lič­na je za sa­go­ri­je­va­nje mas­ti i ja­ča­nje mi­ši­ća, vi­še na www.gym­s4you.com

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.