Me­đu­na­rod­ni fes­ti­val ples­nih umjet­ni­ka

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Review -

Ples­ni Cen­tar Ta­la od 22. do 29. trav­nja or­ga­ni­zi­ra 16. Plat­for­mu HR, me­đu­na­rod­ni fes­ti­val ko­ji pred­stav­lja mla­de i afir­mi­ra­ne ples­ne auto­re. Odr­ža­va­ju se i ra­di­oni­ce su­vre­me­nog ple­sa, pro­jek­ci­je fil­mo­va, pop up per­for­man­si, raz­go­vo­ri s pu­bli­kom, tri­bi­ne i raz­li­či­ti po­prat­ni pro­gra­mi, a no­vi­tet je Kid­sfor­ma, mi­ni fes­ti­val za dje­cu i mla­de. U su­rad­nji s 12 hr­vat­skih gra­do­va, 29. 4. pro­jek­tom Go Out And Dan­ce obi­lje­žit će se Svjet­ski dan ple­sa na za­gre­bač­kom Cvjet­nom tr­gu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.