“Sve za ro­štilj, ro­štilj za sve” u Kon­zu­mu

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Good Idea -

Kam­pa­njom “Sve za ro­štilj, ro­štilj za sve“, či­ji su glav­ni pro­ta­go­nis­ti Mi­la Ele­go­vić, Baby Do­oks i Hr­vo­je Kečkeš, otvo­re­na je se­zo­na roštilja u pro­da­va­oni­ca­ma Kon­zu­ma gdje vas oče­ku­je do­sad naj­raz­no­vr­s­ni­ja po­nu­da roštilja i po­trep­šti­na za ro­šti­lja­nje (od ug­lje­na do na­mir­ni­ca) uz po­seb­ne pro­ljet­ne ak­ci­je i po­pus­te. Sa­vje­te i ide­je za pri­pre­mu roštilja po­tra­ži­te na stra­ni­ci www.kon­zum.hr na ko­joj mo­že­te po­gle­da­ti i ka­ko se Mi­la Ele­go­vić, Baby Do­oks i Hr­vo­je Kečkeš sna­la­ze u ro­šti­lja­nju.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.