Pr­va od de­set toyo­ta iz kra­še­ve na­grad­ne igre otiš­la u del­ni­ce

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Good Idea -

U pr­vom kru­gu Kra­še­ve na­grad­ne igre “Kao ti” Aki Ra­hi­mov­ski do­nio je sre­ću Ju­lie Mi­hel­čić iz Del­ni­ca ko­ja je osvo­ji­la no­vu Toyo­tu Aygo, a izvu­če­ni su i do­bit­ni­ci 3 Sam­sung Ga­laxy Ta­ba i 50 slat­kih Kraš pa­ke­ta. Do kra­ja 2015. odr­žat će se još de­vet na­grad­nih kru­go­va, a za su­dje­lo­va­nje u na­grad­noj igri tre­ba sku­pi­ti 5 raz­li­či­tih bar­ko­do­va s bi­lo ko­jeg Kra­še­va pro­izvo­da.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.