Sla­von­ska ku­hi­nja na nov na­čin usred ze­le­nog ‘mo­ra’ vi­no­gra­da

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Good Idea -

Oaza mi­ra i eks­plo­zi­ja oku­sa – ta­ko opi­su­ju Stup­nič­ke Dvore. Re­sort s ho­te­lom, res­to­ra­nom i vi­na­ri­jom u Brod­skom Stup­ni­ku bli­zu Sla­von­skog Bro­da, pred­stav­lja slas­ti sla­von­sko­ga kra­ja na moderan na­čin. Ju­hu od gra­še­vi­ne, fi­le smu­đa na pos­te­lji­ci od po­vr­ća, tač­kr­le s pek­me­zom od šlji­va i broj­ne dru­ge de­li­ci­je pot­pi­su­je slav­ni sla­von­ski ku­har Da­li­bor Ža­lac, a u vr­hun­skoj vi­na­ri­ji nu­de se vi­na in­tri­gant­nih ime­na i oku­sa: Po­eta, Fi­lo­zof, So­lar Eclip­se, Lu­nar Eclip­se... Iz ho­te­la i res­to­ra­na, ure­đe­nih u du­hu tra­di­ci­onal­ne sla­von­ske ar­hi­tek­tu­re, pu­ca po­gled na bre­žulj­kas­to “more” vi­no­gra­da, a pi­to­ma oko­li­ca ide­al­na je za dje­čju igru, šet­nje, bi­cik­li­zam...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.