Tren­di glež­nja­če za even­te i za šet­nju gra­dom

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Moda // Stilski Cv By Divin Modni Tim -

Biv­ša ma­ne­ken­ka i di­zaj­ne­ri­ca tor­bi­ca Kris­ti­na Bra­dač oči­to je sklo­na bo­ho sti­lu. Čes­to no­si čiz­mi­ce s ra­zi­gra­nim re­si­ca­ma, a kom­bi­ni­ra ih uz la­ga­nu ha­lji­nu ili ba­lo­ner. Čiz­mi­ce su dojm­lji­ve i da­ju se la­ko uk­lo­pi­ti u stil odi­je­va­nja za sve pri­li­ke, za opu­šte­nu šet­nju gra­dom, ali i za po­jav­lji­va­nje na druš­tve­nim do­ga­đa­nji­ma. Osam­de­se­tih go­di­na bi­le su po­pu­lar­ne, a i da­nas su po­vrat­kom mo­de to­ga de­set­lje­ća na modne pis­te i u du­ća­ne.

NA­UŠ­NI­CE TOPSHOP

13 eura TORBA MAN­GO 269 kn ŠTIK­LE ZA­RA 350 kn

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.