Luksuzni sa­to­vi kao umjetnička dje­la

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Beauty // Mirisi, Zlato, Kazaljke -

Me­đu no­vim sa­to­vi­ma pres­tiž­nih mar­ki is­ti­ču se oni s umjet­nič­kim broj­ča­ni­ci­ma. Gir­rad-Per­re­ga­ux pred­sta­vio je li­ni­ju The Cham­ber of Won­ders s mi­ni­ja­tu­ra­ma sred­njo­vje­kov­nih kar­ti svi­je­ta, od naj­fi­ni­je ka­me­ni­ne i dra­gu­lja. Her­mès se hva­li sa­tom Slim Ko­ma Ku­rabé s broj­ča­ni­kom od fran­cu­skog por­cu­la­na ko­ji je u tra­di­ci­onal­nom sti­lu Zem­lje Iz­la­ze­ćeg Sun­ca os­li­kao ja­pan­ski umjet­nik Bu­zan Fu­ku­shi­ma. No­vi sat Lo­uis Vu­it­ton Es­ca­le Wor­l­d­ti­me ruč­no je os­li­kan s čak 38 bo­ja, a sim­bo­li­zi­ra pu­to­va­nje oko svi­je­ta pa se la­ko mo­že na­mjes­ti­ti na lo­kal­no vri­je­me.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.