Moët & Chan­don Ice do­zi­va lje­to

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Style // Užitak Kuhanja -

Azur­no pla­vet­ni­lo, po­vje­ta­rac, ugod­na hla­do­vi­na sun­co­bra­na, do­bro druš­tvo (ili knji­ga!) i – mje­hu­ri­ći. In­ten­ziv­ni oku­si vo­ća, aro­me man­ga, gu­ave, nek­ta­ri­ne i ma­li­na uz zvec­ka­nje koc­ki­ca le­da. Tre­ba li vi­še da ba­rem u mis­li­ma ot­pu­tu­je­te i za­mis­li­te se na ne­koj pla­ži, te­ra­si uz ba­zen? Tre­ba! No­vo iz­da­nje – Moët & Chan­don Ice Im­pe­ri­al uz ko­je će do­jam bi­ti pot­pun. Ni­smo po­gri­je­ši­li spo­mi­nju­ći led u šam­panj­cu jer je upra­vo ku­ća Moët & Chan­don, za­hva­lju­ju­ći 270 go­di­na tra­di­ci­je i ino­va­tiv­nom du­hu, ra­zvi­la ljet­ni kon­cept uži­va­nja u šam­panj­cu. Moët & Chan­don Ice Im­pe­ri­al is­ti­če se je­dins­tve­noš­ću. Ovaj re­vo­lu­ci­onar­ni šam­pa­njac pr­vi je ko­ji je spe­ci­jal­no stvo­ren za pos­lu­ži­va­nje s le­dom, a kom­po­ni­ran je po­seb­no za naj­to­pli­je kra­je­ve svi­je­ta. Ka­mo god lju­bi­te­lji šam­panj­ca iš­li ovo lje­to, Moët & Chan­don Ice Im­pe­ri­al pra­tit će ih u sto­pu – oso­bi­to ako je ri­ječ o luk­suz­nim des­ti­na­ci­ja­ma. Uos­ta­lom, kao sim­bol ovo­go­diš­njeg ljet­nog slav­lja pred­stav­lje­na je i Moët & Chan­don Ice Im­pe­ri­al plu­ta­ju­ća te­ra­sa ko­ja će se pos­tav­lja­ti u re­sor­te i sl., a li­mi­ti­ra­no iz­da­nje uklju­ču­je i spe­ci­jal­nu Moët & Chan­don Ice Im­pe­ri­al “plu­ta­ču” od­nos­no plu­ta­ju­ći pos­lu­žav­nik na ko­jem se mo­že pos­lu­ži­ti šest ča­ša. Ono što je naj­važ­ni­je – sva­ko iz­da­nje uklju­ču­je mag­num bo­cu Moët & Chan­don Ice Im­pe­ri­al – što je pr­vi put da fran­cu­ska šam­panj­ska ku­ća nu­di šam­pa­njac u ta­ko ra­skoš­nom for­ma­tu. “Ne pos­to­ji bo­lji na­čin za pred­stav­lja­nje pi­onir­skog du­ha Moët & Chan­do­na od sa­mog Moët & Chan­don Ice Im­pe­ri­ala ko­ji je za­pra­vo i pr­vi šam­pa­njac tak­vog du­ha – re­kao je Ar­na­ud de Sa­ig­nes, di­rek­tor mar­ke­tin­ga i ko­mu­ni­ka­ci­ja za Moët & Chan­don. Dak­le, po­tre­ban vam je bi­ki­ni, bi­je­li še­šir i za­jam­če­no ste kra­lji­ca pla­že.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.