ULJEP­ŠAJ­TE žI­VOT DJE­CI U DO­MO­VI­MA

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Good Idea -

Oli­ver Dra­go­je­vić i Ju­di­ta Fran­ko­vić po­dr­ža­va­ju no­vu hu­ma­ni­tar­nu ak­ci­ju tvrt­ki Lidl Hr­vat­ska i Proc­ter&Gam­ble “Reci DA!“za ljep­šu sva­kod­ne­vi­cu oko 1500 dje­ce u 14 dje­čjih do­mo­va. Bit će im do­ni­ran na­mje­štaj, opre­ma za uče­nje i igru, a u ure­đe­nju do­mo­va su­dje­lo­vat će po­pu­lar­na di­zaj­ne­ri­ca in­te­ri­je­ra Mir­ja­na Mi­ku­lec. U pri­kup­lja­nje sred­sta­va za ure­đe­nje dje­čjih do­mo­va mo­že­te se uklju­či­ti kup­njom bi­lo ko­jeg pro­izvo­da tvrt­ke P&G u Lid­lu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.