Ima­mo tri po­bjed­ni­ce!

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Sadržaj // Broj 87. -

O pos­lu modne no­vi­nar­ke učit će 24-go­diš­nja Ko­ra­na Ma­ro­vić iz Za­gre­ba ko­ja je za­vr­ši­la tri go­di­ne na no­vi­nar­stvu te upi­sa­la di­plom­ski, te­ori­ju i kul­tu­ru mo­de na TTF-u. “Imam dos­ta is­kus­tva na we­bu, ali uvi­jek sam se htje­la oku­ša­ti u ra­du u ča­so­pi­su. Vje­ru­jem da ću na­uči­ti pu­no i iz pr­ve ru­ke od svo­je men­to­ri­ce, da će me uves­ti u svi­jet ti­ska, upoz­na­ti sa struk­tu­rom ra­da u ča­so­pi­su. Kad uz­me­mo go­tov pro­izvod u ru­ke, ne zna­mo ko­li­ko je tru­da iza to­ga”, ka­že.

Ka­ko se na na­tje­čaj pri­ja­vi­lo mno­go kva­li­tet­nih kan­di­da­ta, u Di­vu će­mo ih po­zva­ti još ne­ko­li­ko ka­ko bi se upoz­na­li s ra­dom u mod­nom ča­so­pi­su

Ma­tea Hras­te s Hva­ra učit će o pos­lu mod­nog di­zaj­ne­ra

Da­li­ju Đu­rić priv­la­či po­sao sti­lis­ta ia­ko joj je stru­ka matematika Ko­ra­na Ma­ro­vić sanja da spo­ji no­vi­nar­stvo

i mo­du

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.