ŠTO SE KRI­JE U CHIC TOR­BI­CI?

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Sadržaj // Broj 87. -

Mod­na ku­ća Tom Ford pred­sta­vi­la je ele­gant­nu kom­bi­na­ci­ju, clut­ch tor­bi­cu i ruž za us­ne u jed­nom. Ko­lek­ci­ja uklju­ču­je tri clut­ch tor­bi­ce od plek­si­gla­sa de­ko­ri­ra­ne šljo­ki­ca­ma u sre­br­noj, zlat­noj i ružičastoj ni­jan­si, a sva­ka tor­bi­ca do­la­zi s pri­pa­da­ju­ćim ru­žem za us­ne u ne­utral­noj ni­jan­si. Ruž za us­ne pri­č­vr­š­ćen je za boč­nu stra­nu tor­bi­ce i dje­lu­je kao in­te­gral­ni dio tor­bi­ce. Ovaj mod­ni do­da­tak pod na­zi­vom Mi­na­udière ko­šta čak 4000 do­la­ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.