Sha­ki­ra

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Moda // Stilski Cv By Divin Modni Tim -

Ko­lum­bij­ska glazbena zvi­jez­da Sha­ki­ra zbi­lja je neo­do­lji­va, ka­ko zbog svo­jeg spe­ci­fič­nog gla­sa, ta­ko i zbog to­ga što uvi­jek iz­gle­da do­tje­ra­no. U pri­log joj ide i to što ima uis­ti­nu sjaj­nu fi­gu­ru pa joj sve sto­ji kao sa­li­ve­no. Pje­va­či­ca se naj­bo­lje osje­ća u uskim kre­aci­ja­ma k ko­je naj­češ­će i odi­je­va na cr­ve­ni te­pih. Ve­li­ka lju­bi­te­lji­ca šljo­ki­ca i sjaj­nih ma­te­ri­ja­la. S dru­ge stra­ne, vo­li se osje­ća­ti udob­no pa su po­ne­kad i tra­pe­ri­ce i jed­nos­tav­na ma­ji­ca sa­svim do­volj­ni ka­ko bi pro­gu­ra­la kroz dan. U sva­kom slu­ča­ju, sti­la joj ne ne­dos­ta­je.

Sha­ki­ra ne­ri­jet­ko bi­ra kre­aci­je Ar­ma­ni­ja i Fen­di­ja ko­je joj od­lič­no pris­ta­ju

Pje­va­či­ca je ve­li­ki i vjer­ni fan di­zaj­na Ser­gio Ro­ssi, Fur­ne One, Dol­ce&Gab­ba­na i Ver­sa­ce

Mno­go paž­nje pri­da­je de­ta­lji­ma, a ja­ko vo­li no­si­ti ve­li­ko pr­ste­nje

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.