Bra­zil­ski brand za­lu­dio poz­na­te hr­va­ti­ce

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Moda // Stilski Cv By Divin Modni Tim -

Brand Ha­va­ianas odr­žao je pred­stav­lja­nje no­ve ko­lek­ci­je ja­pan­ki za lje­to 2015. go­di­ne. Što to Ha­va­ianas ovog lje­ta nu­di, doš­li su po­gle­da­ti Alek­san­dra Doj­či­no­vić, Eci­ja Ivu­šić, Ana Be­gić Ta­hi­ri, Kris­ti­na Bra­dač, Marija Bo­rić, Ma­ri­ja­na Mi­ku­lić i mno­gi dru­gi.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.