U re­dak­ci­ji pli­va kao ri­ba u vo­di. Ide na sni­ma­nja, uči o pri­je­lo­mu, pi­še pr­ve tek­s­to­ve

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Moda// Zanimanje Modni Novinar -

De­se­tak da­na na­kon na­tje­ča­ja Di­ve i Ope­la na­ša oda­bra­ni­ca i, si­gur­ni smo, bu­du­ća mod­na no­vi­nar­ka, Ko­ra­na Ma­ro­vić

u svi­jet no­vi­nar­stva i rad na­šeg ma­ga­zi­na. Glav­na ured­ni­ca Di­ve i Di­va Stylea Ton­ki­ca Zlač­ki svo­jim je bo­ga­tim is­kus­tvom men­to­ri­ca Ko­ra­ni, no am­bi­ci­oz­noj stu­den­ti­ci te­ori­je i kul­tu­re mo­de u pr­vim no­vi­nar­skim ko­ra­ci­ma po­ma­že ci­je­la re­dak­ci­ja. Ko­ra­na po­la­ko ot­kri­va ka­ko se stva­ra ča­so­pis. Na­pi­sa­la je svoj pr­vi čla­nak za ma­ga­zin, a uz na­še gra­fič­ke urednice mo­gla je vi­dje­ti ka­ko se no­vin­ske te­me pre­la­ma­ju. S na­šim je ured­ni­kom fo­to­gra­fi­je Da­ni­je­lom Ber­ko­vi­ćem bi­la na mod­nom sni­ma­nju, a na­pra­vi­la je i in­ter­v­ju. Ka­že da joj je ci­je­li svi­jet ko­ji se odvi­ja “u po­za­di­ni” mod­nog ma­ga­zi­na iz­u­zet­no za­nim­ljiv. “U ovih tjed­na da­na pr­vi sam se put su­sre­la s ra­dom u ti­sku. Svi­đa mi se, dru­ga­či­je je ne­go ra­di­ti na we­bu”, ka­že Ko­ra­na. “Slo­ži­la sam ne­ko­li­ko stra­ni­ca, bi­ra­la sam sa­ma za njih fo­to­gra­fi­je i gle­da­la ka­ko se ra­di pri­je­lom, uči­la o nje­go­vim za­ko­ni­tos­ti­ma od men­to­ri­ce. Tek sam sad osvi­jes­ti­la ko­li­ko je va­žan gra­fič­ki di­zajn za iz­gled ma­ga­zi­na, ko­li­ko su bit­ni de­ta­lji i ka­ko je u ovom fa­hu vi­zu­al­no jed­na­ko bit­no kao i sa­dr­žaj. Do­is­ta sam za­hval­na Ope­lu i Di­vi na pru­že­noj pri­li­ci. Dat ću sve od se­be da to oprav­dam.” I glav­na ured­ni­ca Ton­ki­ca Zlač­ki za­do­volj­na je što mo­že mla­dim lju­di­ma pre­ni­je­ti svo­je zna­nje: “Uvi­jek je pri­vi­le­gij pru­ži­ti pri­li­ku mla­dim talen­tima da se ra­zvi­ja­ju i uče. Dra­go mi je što se Ko­ra­na br­zo uk­lo­pi­la u tim i ambiciozno kre­nu­la u po­sao. Vje­ru­jem da će sve vi­še po­ka­zi­va­ti svo­je spo­sob­nos­ti i s vre­me­nom iz­ras­ti u kva­li­tet­nu mod­nu no­vi­nar­ku.” Pred Ko­ra­nom je uz­bud­lji­vo is­kus­tvo, pre­da­no uči pa vje­ru­je­mo da je naš oda­bir bio do­bar. Kan­di­da­ta je bi­lo mno­go, ali vje­ru­je­mo da ni­smo po­gri­je­ši­li...

Glav­na ured­ni­ca Ton­ki­ca Zlač­ki vo­li po­du­ča­va­ti mla­de lju­de, a Ko­ra­na je želj­na uče­nja. Pra­va

re­dak­cij­ska idi­la

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.