Tran­sfor­ma­tor

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Beauty Ea Diva -

Sop­hie Mar­ce­au na ne­dav­nom je Film­skom fes­ti­va­lu u Can­ne­su po­ka­za­la ka­ko i u 48. go­di­ni iz­gle­da od­lič­no. Nje­zin ve­li­ki obo­ža­va­telj je glu­mac Le­onar­do DiCa­prio za ko­jeg je iz­ja­vi­la da bi mu zbog raz­li­ke u go­di­na­ma even­tu­al­no mo­gla bi­ti da­di­lja

2005.

Svjet­sku sla­vu stek­la je već u 14. go­di­ni glu­me­ći u ti­nej­džer­skom ki­no­hi­tu “Tu­lum” 1980., a po­tom je i u de­ve­de­se­ti­ma na­ni­za­la broj­ne zapažene ulo­ge

2009.

Li­je­pa Pa­ri­žan­ka mno­gi­ma je naj­vi­še “za­pe­la za oko” ulo­ga­ma u fil­mo­vi­ma “Hra­bro sr­ce” 1995. i “Ja­mes Bond 007: Svi­jet ni­je do­vo­ljan” 1999.

2012.

Glu­mi­ca se is­ka­za­la i kao re­da­te­lji­ca - za film “Spe­ak to Me of Love” 2002. osvo­ji­la je na­gra­du za naj­bo­lju re­ži­ju na Svjet­skom film­skom fes­ti­va­lu u Mon­tre­alu

2015.

Sop­hie je bi­la čla­ni­ca ži­ri­ja na ne­dav­nom 68. film­skom fes­ti­va­lu u Can­ne­su, a na cr­ve­nom te­pi­hu pli­je­ni­la je po­zor­nost i mod­nim kom­bi­na­ci­ja­ma

LANCÔME

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.