Pa­ču­li, od sa­lo­na do Wo­od­stoc­ka

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Beauty // Sunčanje - KAR­LA RODIć, I NSTITUT PARFUMEUR FLORES

Esen­ci­jal­no ulje pa­ču­li­ja (Po­gos­te­mon ca­blin), te gr­mo­li­ke bilj­ke iz po­ro­di­ce me­tvi­ce, ko­ja po­tje­če iz trop­skih po­dru­čja Azi­je, nas­ta­je des­ti­la­ci­jom lis­to­va i jed­no je od ri­jet­kih ko­je sta­re­njem pos­ta­je sve kva­li­tet­ni­je. Re­cept za esen­ci­jal­no ulje Na­po­le­on je ču­vao kao taj­nu. No 1837. go­di­ne Fran­ci­so Ma­nu­el Blan­co, špa­njol­ski bo­ta­ni­čar, uči­nio ga je ši­ro­ko dos­tup­nim i pa­ču­li pos­ta­je ne­iz­bjež­na kom­po­nen­ta par­fem­skog svi­je­ta. Mi­ris pa­ču­li­ja dao je pe­čat 60-im go­di­na­ma proš­log sto­lje­ća. Bio je si­no­nim hi­pi po­kre­ta, omi­ljen me­đu “dje­com cvi­je­ća”. I in­dij­ske tu­ni­ke ko­je su mla­di ta­da no­si­li mi­ri­sa­le su na pa­ču­li jer su su­še­ni lis­to­vi ču­va­li odje­ću od mo­lja­ca. Naj­poz­na­ti­je par­fem­ske mje­ša­vi­ne ne­pro­mi­je­nje­nih for­mu­la, sa­mo za naj­ve­će za­ljub­lje­ni­ke, op­s­ta­le su do da­nas. Pa­ču­li mi­ri­še ze­le­no, ali ru­me­ni­je od ve­ti­ve­ra i ele­gant­no. Di­še ple­me­ni­to, gus­to i tamno. Ot­po­či­nje slat­ko – trav­na­to, pro­la­zi vla­gu, kli­zi dr­ve­tom po­put gru­me­na zem­lje po­mi­je­ša­nog s ko­rom i ma­ho­vi­nom. Za­ogr­nut to­plim bal­za­mom za­či­na na kra­ju će, pre­kri­ven pu­de­rom, za­svi­ra­ti svje­tli­je la­ge. Pa­ču­li mi­ri­še gos­pod­ski pro­fi­nje­no i obvez­no ot­mje­no. Kad vas po­sve obuz­me, pos­ta­je ne­za­bo­ra­van, jed­nos­tav­no vas hip­no­ti­zi­ra. “Par­fum d’Ha­bit” Ma­itre Parfumeur et Gan­ti­er do­no­si nam mis­li mis­li­oca i pje­sme pjes­ni­ka. Bu­di nas us­pr­kos pa­ču­li­je­voj ten­den­ci­ji da nam sklo­pi kap­ke. Svjež u san­da­lo­vi­ni i ve­ti­ve­ru, pro­miš­ljen i de­li­ka­tan u ko­ži i pa­ču­li­ju. Je­an-Pa­ul Mil­let La­ge kre­irao je ovaj mo­der­ni os­lo­ba­đa­ju­ći pa­ču­li za ku­ću iz 17. sto­lje­ća lan­si­ra­ju­ći ga u li­de­ra elit­ne gru­pe pa­ču­li­ja da­naš­nji­ce. “Pat­c­ho­uli Pat­ch” L`Ar­ti­san Parfumeur do­no­si pa­ču­li iz sce­no­gra­fi­je fil­ma “Par­fem”. Hlad gus­te šu­me uv­la­či se u mi­ris­ne sa­lo­ne pu­ne sple­ta­ka san­da­lo­vi­ne i ce­dra na­mo­če­nog ve­ti­ve­rom te na kra­ju sje­da na mo­šus­ne gru­di dvor­skih dama. Bri­dak, žen­ski za­ma­man i mis­tič­no sud­bin­ski. Com­me des Gar­cons iz se­ri­je Luxe do­no­si par­fem­sko ulje “Pat­c­ho­uli Com­me des Gar­cons”. Ši­ro­kim po­kre­tom la­zur­no sli­ka ori­jent. U gus­tom pre­ma­zu ot­kri­va­ju se bo­gat­stvo, pu­ni­na, sen­zu­al­nost i sva ra­skoš pre­tje­ri­va­nja. I ne za­us­tav­lja se dok na kra­ju ne shvati­te da is­ti su mu po­če­tak, za­plet i kraj. Uz ovaj par­fem mo­že­te se umi­ri­ti i uži­va­ti pri­tvo­re­nih vje­đa. Začini se uz kom­po­zi­ci­je slič­ne oni­ma u pret­hod­no na­ve­de­nim par­fe­mi­ma spu­šta­ju do se­le­na za­okru­že­nog pa­prom, do­ča­ra­va­ju hrast po­top­ljen u zlat­nom je­ze­ru pa­ču­li­ja. Ovaj pre­dah ni­je nipošto slu­ča­jan... Krip­to­ele­gant­ni “H.O.T. Always” od Bond No 9 pru­ža druk­či­ji ra­fir­man. Po­lu­div­lji na­gon injek­ti­ran u va­šu auru ne­će uro­di­ti ri­kom la­va, već si­gur­nom za­mi­je­će­noš­ću. Mi­ri­še da­ni­ma. Ohra­bru­ju­ći, po­ma­lo bru­tal­ne ele­gan­ci­je, ovo je go­to­vo te­ra­pe­ut­ski par­fem na­kon pre­ki­da s part­ne­rom, bi­lo ko­jeg spo­la. Mr­va ani­mal­nos­ti no­si tra­čak utje­he, cimet bu­di, dr­vo da­je sta­me­nost, a za­ogr­nut ve­li­kim pla­štem pa­ču­li­ja, do­no­si moć.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.