Svjež i proz­ra­čan ma­ke up go­tov je već za pet mi­nu­ta

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Beauty // -

Uju­tro ne­mam pu­no vre­me­na za šmin­ka­nje. Je li uop­će mo­gu­će na­pra­vi­ti do­bar ma­ke up za pet mi­nu­ta? (Zrin­ka, Tro­gir) Ka­da zbog ne­dos­tat­ka vre­me­na i žur­be ne mo­že­mo du­go sta­ja­ti is­pred ogle­da­la uljep­ša­va­ju­ći se za os­ta­tak da­na, ne­ke ko­ra­ke ne­mi­nov­no mo­ra­mo pre­sko­či­ti. Ali, s ob­zi­rom na to da pos­to­je ne­ki ma­li tri­ko­vi, i da­lje mo­že­mo za­ko­ra­či­ti u dan li­je­pi i svje­ži. U ovom slu­ča­ju upra­vo je svjež iz­gled ključ us­pje­ha. Pre­tje­ru­je­te li s pu­de­ri­ma, ko­rek­to­ri­ma i os­ta­lim pro­izvo­di­ma za uljep­ša­va­nje u bi­lo ko­joj si­tu­aci­ji, ta­ko će­te iz­gle­da­ti umor­ni­je i “do­da­ti” se­bi po­ko­ju go­di­nu vi­še. Pu­der i ko­rek­tor na nor­mal­nu i mje­šo­vi­tu ko­žu mo­že se na­ni­je­ti dos­lov­no sa­mo na pred­nji dio li­ca, ali pa­zi­te da ga rav­no­mjer­no na­ne­se­te, bez na­glih pri­je­la­za. Do­volj­na je “mr­vi­ca” ko­rek­to­ra ako že­li­te do­dat­no sa­kri­ti po­doč­nja­ke. La­ga­no sje­ni­lom ili olov­kom na­do­pu­ni­te obr­ve po po­tre­bi. Ru­me­ni­lom na­gla­si­te ja­go­di­ce. Na us­ne na­ne­si­te sja­ji­lo, a na tre­pa­vi­ce ma­ska­ru, i sprem­ni ste za iz­la­zak iz ku­će. Na­no­še­nje ovih šest pro­izvo­da ne bi tre­ba­lo tra­ja­ti du­lje od pet mi­nu­ta, a do­bi­va­te svjež i proz­ra­čan ma­ke up.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.