SA­JAM KRE­ATI­VA­CA U WES­T­GA­TEU

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Beauty // -

Bi­lo da ste u po­tra­zi za je­dins­tve­nim na­ki­tom ili tra­ži­te uni­ka­tan pok­lon, sa­jam ArtFest pun je po­go­dak. Sa­jam se odr­ža­va u Wes­t­ga­teu od 5. do 7. lip­nja, a okup­lja broj­ne do­ma­će kre­ativ­ce ko­ji iz­ra­đu­ju nakit, modne do­dat­ke, su­ve­ni­re i dru­ge de­ko­ra­tiv­ne ru­ko­tvo­ri­ne. Vi­kend u Wes­t­ga­teu mo­že­te upot­pu­ni­ti po­god­nos­ti­ma La­te Nig­ht Shop­pin­ga - 6. svib­nja od 17 do 23 sa­ta te 7. svib­nja od 17 do 21 sat, ku­pu­ju­ći kva­li­tet­nu odje­ću, obu­ću, modne do­dat­ke i koz­me­ti­ku za ci­je­lu obi­telj po ek­s­klu­ziv­nim ci­je­na­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.