Mje­sec Ci­troën C4 Cac­tu­sa

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Beauty // -

Proš­lo je go­di­na da­na ot­kad je lan­si­ran Ci­troën C4 Cac­tus, a u Eu­ro­pi već 70.000 odu­šev­lje­nih ku­pa­ca ci­je­ni je­dins­tve­nu osob­nost cro­sso­ve­ra. Ka­ko bi po­tak­nu­li što vi­še lju­di da do­ži­ve to is­kus­tvo, ti­je­kom lip­nja Ci­troën u Hr­vat­skoj or­ga­ni­zi­ra Mje­sec C4 Cac­tu­sa s po­seb­nim ak­ci­ja­ma. Od 1. do 9. 6. na Fa­ce­bo­oku tra­je na­grad­ni na­tje­čaj “Vi­še ži­vo­ta uz Ci­troën C4 Cac­tus” u ko­je­mu tre­ba opisati ka­ko bis­te uni­je­li vi­še ži­vo­ta u svo­ju sva­kod­nev­ni­cu, a naj­o­ri­gi­nal­ni­jim od­go­vo­ri­ma mo­že­te osvo­ji­ti skok pa­do­bra­nom, raf­ting na Zr­ma­nji, wel­l­ness vi­kend ili kar­te za Ul­tra Eu­ro­pe Fes­ti­val.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.