Dru­gi broj ča­so­pi­sa ‘ak­tiv­ni & zdra­vi’

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Beauty // -

Mer­kur osi­gu­ra­nje pred­sta­vi­lo je dru­gi broj svog ča­so­pi­sa “ak­tiv­ni & zdra­vi” po­sve­će­nog zdra­voj pre­hra­ni, te­les­noj ak­tiv­nos­ti i bri­zi o men­tal­nom zdrav­lju. Te­ma ovog bro­ja je “Te­ži­na u ko­joj se naj­bo­lje osje­ćam“, a ka­ko to pos­ti­ći objas­ni­li su poz­na­ta vo­di­te­lji­ca i za­go­va­ra­te­lji­ca urav­no­te­že­ne pre­hra­ne Re­na­ta So­pek i nje­zin nu­tri­ci­onist Ne­nad Brat­ko­vić te vo­di­te­lji­ca mar­ke­tin­ga Mer­kur osi­gu­ra­nja Ta­ma­ra Aye.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.