Mod­ni cv

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Sadržaj // Broj 89. -

Ka­tie Hol­mes, glu­mi­ca i biv­ša su­pru­ga To­ma Cru­isea, uvi­jek je ima­la sti­la. Mi­lje­ni­ca mod­nih ru­bri­ka ma­ga­zi­na svo­ju je lju­bav pre­ma odje­ći pre­ni­je­la i na kćer Su­ri. Ana­li­zi­ra­mo nje­zin stil

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.