RA­SKO­ŠAN RUž ZA US­NE S KRIS­TA­LI­MA

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Start -

Am­ba­la­ža op­to­če­na sku­po­cje­nim cr­ve­nim ru­bi­ni­ma te obrub­lje­na zla­tom u se­bi kri­je L’Oréal Co­lo­ur Ric­he ruž za us­ne, ko­ji je nas­tao u su­rad­nji s luk­suz­nim bren­dom Cho­pard. Ovo je za­si­gur­no naj­ek­s­tra­va­gant­ni­ji pri­mje­rak ru­ža za us­ne ko­ji je svi­jet ikad vi­dio. Po­pu­lar­na fran­cu­ska be­auty ku­ća i luk­suz­na švi­car­ska ku­ća udru­ži­le su sna­ge ka­ko bi pros­la­vi­le 30. ob­ljet­ni­cu L’Oréa­lo­ve naj­poz­na­ti­je li­ni­je ru­že­va – Co­lo­ur Ric­he. Slav­lje­nič­ko iz­da­nje ru­ža uklju­ču­je sa­mo je­dan luksuzni pri­mje­rak.

Dizajner Ivan Al­duk osmis­lio je dvi­je ver­zi­je ha­lji­na ko­je će te­le­vi­zij­ska vo­di­te­lji­ca Ana Ra­di­šić no­si­ti dok vo­di pro­gram na CMC fes­ti­va­lu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.