Kao mo­der­na Pe­pe­lju­ga

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Start -

Poz­na­ti mod­ni dizajner Ivan Al­duk i te­le­vi­zij­ska vo­di­te­lji­ca Ana Ra­di­šić ovog vi­ken­da pri­pre­ma­ju za­nim­lji­vo modno iz­ne­na­đe­nje za CMC fes­ti­val. U ulo­zi vo­di­te­lji­ce, Ana će zasjati u ne­ko­li­ko po­seb­no di­zaj­ni­ra­nih ha­lji­na za ovu pri­go­du. Tir­kiz­na kok­tel, krat­ka ve­ze­na od štra­sa i zlat­no­ba­kre­na ve­čer­nja to­ale­ta sa­mo su dio mo­de­la s AL­DUK pot­pi­som ko­ji su po­seb­no di­zaj­ni­ra­ni za ovu pri­go­du. U sti­lu ta­li­jan­skog gla­mu­ra i ta­li­jan­skih fes­ti­va­la, Ana, ko­ja je i AL­DUK am­ba­sa­do­ri­ca, si­gur­no će zasjati i os­ta­vi­ti bez da­ha.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.