OPUSTITE SE U NASLONJAčU SA STO­TI­NU LI­CA

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Start -

Neobična so­fa ime­na “Mo­on Cha­ise” do­la­zi iz ra­di­oni­ce brenda “Li­na”, a za­nim­lji­va je po to­me što je mo­du­lar­na. Na­ime, prak­tič­nog di­zaj­na ve­se­lih bo­ja, so­fa se mo­že obli­ko­va­ti na mno­go na­či­na, pa u tre­nu mo­že pos­ta­ti fo­te­lja, nas­lo­njač, sto­lić ili čak kre­vet na ko­jem se mo­že i od­spa­va­ti. Taj­na je u to­me da su svi za­seb­ni di­je­lo­vi za­pra­vo uši­ve­ni je­dan za dru­gi i omo­gu­ću­ju kre­ta­nje u raz­li­či­tim smje­ro­vi­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.