Bi­je­la štik­la za hod baš kao po obla­ci­ma

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Moda // Stilski Cv By Divin Modni Tim -

Biv­ša ma­ne­ken­ka i di­zaj­ne­ri­ca tor­bi Kris­ti­na Bra­dač zna ka­ko se is­tak­nu­ti sti­lom, i to bez po­mo­ći bo­ja, iz­bo­rom čis­te bi­je­le. U svo­jim neo­bič­nim bi­je­lim ci­pe­la­ma s vi­so­kom pot­pe­ti­com vo­li pro­še­ta­ti gra­dom pri če­mu ih kom­bi­ni­ra s krat­kim bi­je­lim ha­lji­na­ma i tor­ba­ma ko­je sa­ma pot­pi­su­je. Pred­la­že­mo da bi­je­lom obu­ćom po­ku­ša­te za­či­ni­ti svo­je dnev­ne kom­bi­na­ci­je jer smo si­gur­ni da će vam se svi­dje­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.