Doz­naj­te ka­ko su tek­le pri­pre­me i što se do­ga­đa­lo iza ku­li­sa sni­ma­nja či­ji će­te ko­nač­ni re­zul­tat vi­dje­ti u no­vom bro­ju ma­ga­zi­na Di­va Style

Di­vin mod­ni tim upu­tio se u Split gdje je uz Avon i Ci­troën Cac­tus u ho­te­lu Le Me­ri­di­en Lav sni­mio ljet­ni edi­to­ri­jal.

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Moda// Zanimanje Stilist - KAR­LO PAVLIć - RI­JE­čI GORAN MATIJAŠEC - SLI­KE

Ve­li­ka eki­pa pre­dvo­đe­na Ja­ko­vom Ba­ri­či­ćem, fo­to­gra­fom sa­da već svjet­skog gla­sa, u jed­nom od naj­ljep­ših gra­do­va svi­je­ta sni­mi­la je mod­ni edi­to­ri­jal pod na­zi­vom “Go­lo ti­je­lo” či­je će fo­to­gra­fi­je osva­nu­ti u no­vom bro­ju ma­ga­zi­na Di­va Style. Split, od­nos­no pre­div­ni ho­tel­ski kom­pleks “Le Me­ri­dién Lav Split”, pos­tao je ta­ko ku­li­sa za sni­ma­nje žen­skih kos­ti­ma za ku­pa­nje. Ma­ne­ken­ke su na sni­ma­nje sti­gle si­gur­no za­hva­lju­ju­ći Ci­troënu C4 Cac­tus. Mo­der­ni če­tve­ro­ko­tač­ni lje­po­tan, ko­ji nam se pred­stav­lja na sa­mom po­čet­ku li­panj­skog iz­da­nja ma­ga­zi­na kroz di­zaj­ner­ske kam­pa­nje vi­đe­ne fo­to­graf­skim okom Fra­nje Mat­ko­vi­ća, iz­a­zvao je odu­šev­lje­nje ko­jem ni­je bi­lo kra­ja. Od no­vi­te­ta u unu­traš­njem ure­đe­nju auto­mo­bi­la, ko­je je di­zaj­ni­ra­no kao da je ri­ječ o mod­noj ko­lek­ci­ji sa sjaj­nim de­ta­lji­ma i no­vi­te­ti­ma ko­ji po­ve­ća­va­ju udob­nost, do vanj­šti­ne ko­ja je priv­la­či­la paž­nju na sva­kom ki­lo­me­tru, sve je to os­ta­vi­lo sna­žan do­jam na eki­pu, a mo­de­li su do­bi­li pri­li­ku i tes­ti­ra­ti ovo vo­zi­lo. Ci­troën C4 Cac­tus na­po­s­ljet­ku je pre­ve­zao eki­pu do ho­te­la “Le Me­ri­dién Lav Split”

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.