Tran­sfor­ma­tor

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Beauty Diva -

Ru­ska ma­ne­ken­ka Iri­na Shayk poz­na­ta je po raskošnoj lje­po­ti, ali i po “ce­le­brity” ve­za­ma - s vo­de­ćim svjet­skim no­go­me­ta­šem Chris­ti­anom Ro­nal­dom te s hol­lywo­od­skom glum­cem Brad­leyjem Co­ope­rom. Iri­na uvi­jek blis­ta na cr­ve­nom te­pi­hu...

2009.

Ma­ne­ken­ka ko­ja da­nas za­ra­đu­je mi­li­ju­ne do­la­ra, odras­la je u si­ro­maš­tvu u jed­nom ru­skom se­lu. Za­to Iri­na is­ti­če ka­ko se ne vo­li “raz­ba­ci­va­ti” nov­cem

2012.

Za­jed­no sa svojom ses­trom Ta­tja­nom po­du­pi­re rad ro­di­li­šta u Rusiji te je am­ba­sa­do­ri­ca ru­ske udru­ge Po­mo­gi za po­moć bo­les­noj dje­ci

2014.

Iri­na je du­go po­ha­đa­la glaz­be­nu ško­lu jer je nje­zi­na maj­ka že­lje­la da joj kći stu­di­ra glaz­bu, no pri­mi­je­ti­li su je mod­ni agen­ti i uve­li je u svi­jet lje­po­te

2015.

Pa­pa­ra­zzi je ne­pres­ta­no ima­ju “na oku” zbog vi­še­go­diš­nje ve­ze s Chris­ti­anom Ro­nal­dom te zbog no­ve lju­ba­vi - hol­lywo­od­ske zvi­jez­de Brad­leyja Co­ope­ra

CA­TRI­CE

CHA­NEL

AVON

ESSEN­CE

MA­LU WILZ

O;P;I

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.