Cr­ve­no su­per­vo­će

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - St Style Diva -

Se­zo­na je plo­do­va ko­ji­ma bo­ju da­je an­to­ci­ja­nin - an­ti­ok­si­dans iz sku­pi­ne fla­vo­no­ida, ko­ji je poz­nat po iz­nim­no bla­go­tvor­nom utje­ca­ju na zdrav­lje. Osim an­to­ci­ja­ni­na, cr­ve­no vo­će sa­dr­ži obi­lje lje­ko­vi­tih vi­ta­mi­na, mi­ne­ra­la, ki­se­li­na, vla­ka­na...

Pro­čiš­ću­ju­ća ja­go­da

Bo­ga­ta je vlak­ni­ma ko­ji sni­zu­ju ko­les­te­rol te vi­ta­mi­ni­ma C i B9 ko­ji su važ­ni za “krv­nu sli­ku”

Pro­tu­upal­na treš­nja

Obi­lu­je ka­li­jem, or­gan­skim ki­se­li­na­ma i fla­vo­no­idi­ma ko­ji ima­ju mo­ćan pro­tu­upal­ni uči­nak

Ma­li­nom pro­tiv ra­ka

“Na­bi­je­na” je lje­ko­vi­tim tva­ri­ma me­đu ko­ji­ma se is­ti­če ela­gi­ta­nin s an­ti­kan­ce­ro­ge­nim dje­lo­va­njem

Ri­biz za zdra­ve kos­ti

Od­li­čan je iz­vor vi­ta­mi­na C i K, pro­čiš­ća­va or­ga­ni­zam, ja­ča kos­ti, po­ma­že pro­tiv gih­ta i re­ume

VER­TI­GO BIRD

KA­RE DE­SIGN

FLENSTED MOBILES

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.