Oda ra­sko­ši u do­li­ni ri­je­ke Lo­ire

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Moda // Aaaaaaaa -

Châte­au de Vil­lan­dry sa sa­vr­še­nim ge­ome­trij­skim vr­tom. Eto što se do­go­di kad kralj, i to još ne­ki sklon ne­vi­đe­noj ra­sko­ši i is­tan­ča­na uku­sa, od­lu­či sa­gra­di­ti ljet­ni­ko­vac, lo­vač­ku ku­ću, se­osku re­zi­den­ci­ju, da ne ka­že­mo baš vi­ken­di­cu. Kad su fran­cu­ski kra­lje­vi u 13.-14. sto­lje­ću i na­da­lje za­po­če­li grad­nju dvo­ra­ca u do­li­ni Lo­ire, plem­s­tvo ih je, ne že­le­ći bi­ti daleko od sje­di­šta mo­ći, sprem­no opo­na­ša­lo. Ta­ko moć­na kli­jen­te­la an­ga­ži­ra­la je naj­bo­lje ar­hi­tek­te i di­zaj­ne­re kra­jo­bra­za pa da­nas Fran­cu­ska ima još jed­nu ve­li­ku tu­ris­tič­ku atrak­ci­ju. Svi dvor­ci ni­su sa­ču­va­ni, no ipak je mno­go onih ko­ji su pre­ži­vje­li i bur­na vre­me­na po­put Fran­cu­ske re­vo­lu­ci­je, re­no­vi­ra­ni su, a u ne­ki­ma od njih i da­nas ži­ve is­te obi­te­lji. Go­di­ne 2000. UNESCO je pro­gla­sio Lo­ire i nje­zi­ne dvor­ce iz­me­đu gra­do­va Sul­ly-sur-Lo­ire i Cha­lon­nes-sur-Lo­ire svjet­skom kul­tur­nom ba­šti­nom.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.