Pr­va­ci gas­tro­no­mi­je

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Moda // Aaaaaaaa -

Fran­cu­ska ku­hi­nja je kompleksna, uz­bud­lji­va i ne bez raz­lo­ga sma­tra­ju je naj­pro­fi­nje­ni­jom i naj­cje­nje­ni­jom ku­hi­njomn a svi­je­tu. Za­du­ži­la nas je s to­li­ko to­ga, od ma­jo­ne­ze i be­ša­mel-uma­ka do ko­ko­ta u vi­nu, ju­he od lu­ka, ra­ta­to­uil­lea, bo­uil­la­ba­issea i guš­čje pa­šte­te do slat­kih ma­ka­ro­na i cre­pes su­zet­te. A na­bro­ji­li smo tek ma­nji dio. Kad se to­me pri­dru­ži tra­di­ci­ja vi­nar­stva i ugled fran­cu­skih vi­na, Fran­cu­ze bez griž­nje sa­vjes­ti mo­že­mo pro­gla­si­ti naj­gur­man­ski­jim na­ro­dom na svi­je­tu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.