Naj­ro­man­tič­ni­ja re­gi­ja

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Moda // Aaaaaaaa -

Ne­pre­gled­na po­lja la­van­de nje­zin su naj­pre­poz­nat­lji­vi­ji mo­tiv ko­ji su u svo­jim dje­li­ma ovje­ko­vje­či­li Van Gogh i dru­gi umjet­ni­ci ko­ji su ov­dje ži­vje­li: Ce­zan­ne, Ma­ti­sse... Naj­ro­man­tič­ni­ja re­gi­ja Fran­cu­ske pro­te­že se iz­me­đu uš­ća Ro­ne, juž­nih obro­na­ka Al­pa i Azur­ne oba­le, a obo­ža­va­mo je još zbog vi­no­gra­da i mas­li­ni­ka, za­čin­skog i lje­ko­vi­tog bi­lja te šu­ma ci­tru­sa (svi su naš­li svo­je mjes­to u koz­me­tič­kim pro­izvo­di­ma i par­fe­mi­ma), rus­ti­kal­nih ka­me­nih ku­ća, šar­mant­nih se­la, ugod­ne me­di­te­ran­ske kli­me. Pro­van­sa je da­nas i zvi­jez­da američkih fil­mo­va.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.