Ko­ji na jed­nom mjes­tu okup­lja naj­bo­lje ak­tu­al­ne i tzv. cru­ise ko­lek­ci­je poz­na­tih do­ma­ćih mod­nih di­zaj­ne­ra

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Moda // Aaaaaaaa - KAR­LO PAV­LIć - RI­JE­čI GO­RAN MA­TI­JA­ŠEC - SLI­KE

U opu­šte­noj at­mo­sfe­ri po­sje­ti­te­lji su vi­dje­li tren­do­ve ko­je pred­la­žu na­še kre­ativ­ne sna­ge. Part­ner pro­jek­ta je Ci­troën C4 Cac­tus ko­ji je na te­ra­si café ba­ra Cor­ner priv­la­čio po­zor­nost, a ni­šta ma­nje atrak­tiv­ne ni­su bi­le ni ma­ne­ken­ke ko­je su se do­vez­le u Ci­troëno­vu auto­mo­bi­lu te ta­ko iz pr­ve ru­ke is­ku­si­le vož­nju u C4 Cac­tu­su. Ta­ko­đer, dje­voj­ke su od­lič­no pred­sta­vi­le domaće kre­aci­je na pra­vom “catwal­ku” u sre­di­štu gra­da. Da ma­ne­ken­ke bu­du pot­pu­no sprem­ne za su­bot­nju špi­cu po­bri­nuo se Ghe­tal­dus či­je su sun­ča­ne na­oča­le iz naj­no­vi­je ljet­ne ko­lek­ci­je upotpunile di­zaj­ner­ske odjev­ne kom­bi­na­ci­je i ta­ko dodatno na­gla­si­le ci­je­li vi­zu­al­ni do­jam. Ve­li­ki i mač­kas­ti ok­vi­ri ko­ji su tre­nu­tač­no naj­po­pu­lar­ni­ji oblik sun­ča­nih na­oča­la sa­vr­še­no su kom­ple­ti­ra­li kre­aci­je na­ših mod­nih di­zaj­ne­ra. Re­vi­ju na be­to­nu i po­s­ljed­nje mod­ne tren­do­ve ka­ko ih pi­šu naši di­zaj­ne­ri bi­lo je još ugod­ni­je pro­ma­tra­ti uz ka­vu. Za to se po­bri­nuo naš vo­de­ći pro­izvo­đač ka­ve Fran­ck ser-

U su­bo­tu se uz ka­vu lis­tao i no­vi broj Di­ve...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.