Nevena Ren­de­li ‘po­kre­nu­la’ Na­ta­šu Ja­njić

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Good Idea -

Na­kon što je pu­tem služ­be­nog Fa­ce­bo­ok pro­fi­la ak­ci­je Po­KRE­NI Nevena Ren­de­li “no­mi­na­ci­jom” iz­a­zva­la Na­ta­šu Ja­njić na tr­ča­nje, ubr­zo se Na­ta­ša ogla­si­la i po­t­vr­di­la svo­je su­dje­lo­va­nje u ak­ci­ji ko­jom GRAWE Hr­vat­ska po­ma­že Udru­zi Kri­jes­ni­ce ko­ja skr­bi za dje­cu obo­lje­lu od ma­lig­nih bo­les­ti. Cilj je ak­ci­je Po­KRE­NI po­tak­nu­ti što vi­še lju­di da se uklju­če u tr­kač­ku za­jed­ni­cu i na GRAWE noć­nom ma­ra­to­nu, ko­ji će se odr­ža­ti 29. ko­lo­vo­za na za­gre­bač­kom je­ze­ru Bun­dek, is­tr­če ba­rem “de­se­tin­ku” ma­ra­to­na - toč­ni­je 4219,5 me­ta­ra. Ta­ko će svo­je ki­lo­me­tre pok­lo­ni­ti Kri­jes­ni­ca­ma i osi­gu­ra­ti do­na­ci­ju ko­ju će Udru­zi upla­ti­ti GRAWE Hr­vat­ska. U ak­ci­ju Po­KRE­NI na druš­tve­nim mre­ža­ma mo­že­te se uklju­či­ti bi­lo pu­tem fo­to­gra­fi­ja ili vi­deo no­mi­na­ci­ja, uz ha­sh­tag #Po­KRE­NI i #no­mi­ni­ram­te. Pu­no je pri­li­ka za da­ri­va­nje – ro­đen­da­ni, ob­ljet­ni­ce, stu­dent­ska i đač­ka pu­to­va­nja, lje­to­va­nja... A sve to sta­ne u Vi­sa pok­lon kar­ti­cu. Njo­me se mo­že pla­ća­ti u ci­je­lom svi­je­tu, na mi­li­ju­ni­ma pro­daj­nih mjes­ta, a iz­vr­s­na je i za pla­ća­nja na in­ter­ne­tu. Po­seb­no je prik­lad­na za mla­de ko­ji još ne mo­gu ima­ti svo­ju kre­dit­nu kar­ti­cu. Ovu kar­ti­cu mo­že­te “pok­lo­ni­ti” i se­bi, jer vr­lo je prak­tič­na na pu­to­va­nji­ma, ili kad ne že­li­te no­si­ti gotovinu ili dru­ge kar­ti­ce. Vi­sa pok­lon kar­ti­ce mo­gu se ku­pi­ti u vri­jed­nos­ti od 100 do 1100 ku­na u pos­lov­ni­ca­ma Za­gre­bač­ke ban­ke.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.