SUPERULJE ZA LI­JE­PU KO­žU BEZ BO­RA I STRI­JA

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Good Idea -

Bio-Oil ulje svjet­ski je bes­t­se­ler u nje­zi jer po­bolj­ša­va elas­tič­nost ko­že, pa od­lič­no po­ma­že pro­tiv bo­ra i stri­ja te sma­nju­je vid­lji­vost oži­lja­ka. La­ga­no su­ho ulje br­zo se upi­ja u ko­žu, pa se pre­po­ru­ču­je i za ljetnu nje­gu na­kon ku­pa­nja i sun­ča­nja. Bio-Oil sa­dr­ži pri­rod­na ulja la­van­de, ru­žma­ri­na, ka­mi­li­ce i nevena te ino­va­ti­van sas­to­jak Pu­reCel­lin Oil ko­ji omo­gu­ću­je br­zo i la­ga­no upi­ja­nje bez mas­nih tra­go­va. Vo­di­te­lji­ca Re­na­ta So­pek i ku­har Ti­mis­lav Škun­ca Škuf pred­sta­vi­li su Lid­lo­vu kam­pa­nju “Svježina – Vo­će i po­vr­će” u za­gre­bač­kom res­to­ra­nu Gal­lo, pri­pre­ma­ju­ći slas­ne obro­ke od svje­žeg vo­ća i po­vr­ća s Lid­lo­ve tr­ž­ni­ce. Na­mir­ni­ce na Lid­lo­vu tr­ž­ni­cu sva­kod­nev­no sti­žu od pro­vje­re­nih do­bav­lja­ča, pa su uvi­jek svje­že i kon­tro­li­ra­ne te za­jam­če­ne kva­li­te­te i naj­po­volj­ni­je cijene.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.