Za bez­briž­no lje­to

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Good Idea -

Sol­gar Pri­rod­ni be­ta-ka­ro­ten od­lič­no pri­pre­ma ko­žu za sun­ce jer se u or­ga­niz­mu be­ta-ka­ro­ten pre­tva­ra u vi­ta­min A ko­ji je va­žan za ot­por­nost ko­že. Kap­su­le sa­dr­že i lu­te­in, ze­ak­san­tin, krip­tok­san­tin i al­fa-ka­ro­ten. Za zdra­vo i ak­tiv­no lje­to, tu je i Sol­gar 7 - snaž­na for­mu­la za ja­ča­nje op­te­reć­nih zglo­bo­va, ka­ko bis­te mo­gli uži­va­ti u ho­da­nju, tr­ča­nju, vjež­ba­nju... Kap­su­le sa­dr­že vi­ta­min C, ko­la­gen, ek­s­trak­te in­dij­skog ta­mja­nov­ca, kur­ku­me, bi­je­le vr­be i đum­bi­ra te mje­ša­vi­nu pa­pre­nih začina.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.