Knjiž­ni­čar 3: Prok­let­stvo Ju­di­na ka­le­ža

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Tv Tjedan -

AVANT.KO­ME­DI­JA The Li­bra­ri­an: The Cur­se of the Ju­das Cha­li­ce, 2008., SAD., R: Jo­nat­han Frakes, G: No­ah Wyle, Bru­ce Da­vi­son; Pri­ča po­či­nje ot­mi­com pro­fe­so­ra Laz­la, bri­li­jant­nog povjesničara sa Sve­uči­li­šta u Bu­ku­re­štu. Ot­mi­ča­ri že­le da im pro­fe­sor po­mog­ne pro­na­ći Ju­din ka­lež. Na­ime, na­da­ju se da će uz po­mo­ću ka­le­ža, ko­ji je iz­ra­đen od 30 sre­br­nja­ka ko­je je Ju­da do­bio za iz­da­ju Is­u­sa, u ži­vot po­vra­ti­ti Vla­da Dra­cu­lu...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.