Vla­da­ri­ca

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Tv Tjedan -

SE­RI­JA G: Ade­la­ide Kane, Toby Reg­bo, Tor­ran­ce Co­om­bs; Ma­ri­ja ne zna ko­mu mo­že vje­ro­va­ti. Ka­da en­gle­ski poslanik Si­mon Wes­t­bro­ok (Lu­ke Ro­berts) ka­že Ma­ri­ji ka­ko En­gle­zi zna­ju da su nje­zi­ne za­ru­ke s Franço­isom vr­lo krh­ke, par iz­ve­de pred­sta­vu za jav­nost da za­šti­ti svo­je sa­vez­niš­tvo. U me­đu­vre­me­nu kra­lji­ca Ka­ta­ri­na doz­na­je da je oso­ba ko­ja zna za nje­zi­ne splet­ke pro­tiv Ma­ri­je još ži­va i ne bi­ra sred­stva da je za­uvi­jek ušut­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.