Pred­sta­va Ha­mle­ta u se­lu Mr­du­ša Do­nja

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Tv Tjedan -

DRAMA Pred­sta­va Ha­mle­ta u se­lu Mr­du­ša Do­nja, 1973., Hrv., R: Kr­sto Pa­pić, G: Ra­de Šer­be­dži­ja, Mi­le­na Dra­vić; U se­lu Mr­du­ši Do­njoj pri­pre­ma se prosla­va go­diš­nji­ce iz­bo­ra pred­sjed­ni­ka se­ljač­ke za­dru­ge. Za tu pri­go­du uči­telj tre­ba pri­pre­mi­ti ka­za­liš­ni ko­mad, no on se dvo­umi jer je ri­ječ o “Ha­mle­tu”, za ko­ji se pred­sjed­nik od­lu­čio jer je neg­dje čuo za nje­ga. Za­po­či­nje gro­te­sk­no pri­pre­ma­nje “Ha­mle­ta” u ovo­me di­nar­skom se­lu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.