Sc­hind­le­ro­va lis­ta

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Subota -

BIO.POV.DRAMA Sc­hind­ler’s List, 1993., SAD, R: Ste­ven Spi­el­berg, G: Li­am Ne­eson, Ralph Fi­en­nes; Oskar Sc­hind­ler pro­na­la­zi ti­je­kom Dru­go­ga svjet­skog ra­tu pri­li­ku za stje­ca­nje pro­fi­ta. Otva­ra tvor­ni­cu po­su­đa i za­poš­lja­va Ži­do­va It­zha­ka kao ra­ču­no­vo­đu. No zlo­či­ni su­na­rod­nja­ka na­tje­ra­ju ga da pro­mi­je­ni stav pre­ma rat­nim žr­tva­ma. Pre­obra­će­ni tvor­ni­čar pru­ža rad­ni­ci­ma uto­či­šte, no si­gur­nost tvor­ni­ce 1941. pre­ki­da otva­ra­nje ge­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.