Lud, zbu­njen, nor­ma­lan

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Subota -

SE­RI­JA Da­mir po­ku­ša­va pro­na­ći na­čin da se on i Dže­bra od­se­le u dru­gi stan. Pred­lo­žit će Ize­tu da pro­da stan u ko­jem ži­ve i da ku­pi dva ma­nja, no pri­jed­log ne­će na­ići na ra­zu­mi­je­va­nje. Ize­tov brat Ismet iz Šved­ske je do­šao u po­sjet Faz­li­no­vi­ći­ma. Iako je nji­hov po­s­ljed­nji su­sret za­vr­šio sva­đom, sa­da stva­ri sto­je dru­ga­či­je. Ismet je imao pro­met­nu ne­sre­ću u ko­joj je po­vri­je­dio gla­vu i iz­gu­bio pam­će­nje. Taj slu­čaj Ize­tu otva­ra mo­guć­nost za no­vu ma­ki­na­ci­ju...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.