Je li mla­đi deč­ko jackpot?

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - TTX -

Na­kon što je uhva­ti­la mu­ža ka­ko je va­ra, San­dy (Cat­he­ri­ne Ze­ta-Jo­nes) iz­najm­lju­je stan i do­bi­va po­sao na te­le­vi­zi­ji. Usko­ro upoz­na mla­dog Ara­ma (Jus­tin Bar­t­ha) ko­ji joj pris­ta­ne ču­va­ti dje­cu dok ona od­la­zi na spoj. Pro­blem nas­ta­ne u tre­nut­ku ka­da Aram i San­dy jed­ne no­ći za­vr­še u kre­ve­tu….a za­vr­z­la­ma je to od­lič­ne ro­man­tič­ne ko­me­di­je “Lju­bav­ni jackpot” ko­ju vri­je­di vi­dje­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.