T. Ladišić i M. Hr­ga vra­ća­ju se na HTV?

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - SCAN -

Še­fi­ca HRT-ove pro­duk­ci­je i pro­gra­ma Ma­ri­ja Nem­čić i glav­ni pri­sav­ski rav­na­telj Go­ran Rad­man, ka­ko se nes­luž­be­no mo­že ču­ti, po­zva­li su ne­dav­no Ti­ho­mi­ra La­di­ši­ća da se vra­ti na HTV, od­nos­no da se pri­ja­vi na na­tje­čaj ko­ji će usko­ro bi­ti objav­ljen. Na­vod­no su mu rek­li da on kao biv­ši za­pos­le­nik ku­će na HTV-u i da­lje ima svo­je mjes­to. No, ka­ko se La­di­ši­ća, ko­ji je na ne­dav­no uga­še­noj te­le­vi­zi­ji 24sata TV bio ured­nik i vo­di­telj sre­diš­njih Vi­jes­ti te još dvi­ju tjed­nih emi­si­ja, spo­mi­nje i kao dio eki­pe bu­du­ćeg no­vog in­for­ma­tiv­nog ka­na­la N1 (a tu eki­pu okup­lja Du­brav­ko Mer­lić), upi­ta­li smo ga što je od sve­ga ovo­ga is­ti­na. – S Mer­li­ćem sam raz­go­va­rao, no ni­šta se ni­smo kon­kret­no do­go­vo­ri­li. A što se HTV-a ti­če, ne­mam ni­kak­vih ko­men­ta­ra – re­kao je Ladišić do­dav­ši ka­ko je on služ­be­no još za­pos­le­nik 24sata TV-a. Ka­da smo pi­ta­nje je li toč­no da je po­zvao La­di­ši­ća na­trag na Pri­sav­lje upu­ti­li rav­na­te­lju Rad­ma­nu, iz glas­no­go­vor­nič­ke služ­be HRT-a sti­gao je odgovor ko­ji gla­si: “HRT će usko­ro ras­pi­sa­ti na­tje­ča­je za upraž­nje­na rad­na mjes­ta u IMS-u, kao i za rav­na­te­lja pro­gra­ma i svi do­bri i kva­li­tet­ni no­vi­na­ri do­bro­doš­li su da se na njih jave. Ne mo­že­mo pre­ju­di­ci­ra­ti tko će se sve ja­vi­ti na na­tje­ča­je”. No, na is­to pi­ta­nje Ma­ri­ja Nem­čić nam je osob­no uz­vra­ti­la. – Imat će­mo na­tje­ča­je za ne­ko­li­ko raz­li­či­tih kategorija jer nam je dos­ta lju­di otiš­lo. Ne znam tko će se na te na­tje­ča­je ja­vi­ti. Ja ni­sam zva­la La­di­ši­ća, ali on je je­dan od lju­di ko­ji su nam za­nim­lji­vi. Us­to, bio je već na HTV-u – rek­la je Nem­čić. Ina­če, po­ja­vi­la se i gla­si­na da bi HTV na­trag pri­mio i Mir­ja­nu Hr­gu. (bma)

Kao i pret­hod­nih tje­da­na, i da­nas vam pred­stav­lja­mo tri no­va iz­vo­đa­ča ko­ji­ma gla­sa­njem na na­šem por­ta­lu ve­cer­nji. hr, mo­že­te po­mo­ći da uđu na CMC top-lis­tu. Pr­vi pri­jed­log je na­vi­jač­ka pje­sma “Neo­pi­si­vo” Za­pre­šić Boysa. Uoči svjet­skog no­go­met­nog pr­vens­tva u Bra­zi­lu deč­ki iz Za­pre­šić Boysa od­lu­či­li su za­gri­ja­ti na­vi­ja­če do­brom pje­smom za ko­ju su ne­dav­no sni­mi­li i spot. Želj­ko Be­bek ima no­vi hit, pje­smu “Oži­ljak” ko­ja se na­la­zi na nje­go­vu ak­tu­al­nom al­bu­mu “Kad po­ljup­ce po­mi­je­šaš s vi­nom” i s ovom pje­smom nas­tu­pit će na CMC fes­ti­va­lu, a vi za ovu pje­smu mo­že­te gla­sa­ti na na­šem we­bu i ta­ko joj pro­bi­ti put na CMC ljes­tvi­ci. Tre­ći glaz­be­ni pri­jed­log ovog tjed­na je Dra­žen Ze­čić s pje­smom “Ta­ko sam sre­tan što te vi­dim”, a upra­vo će se ovom pje­smom pred­sta­vi­ti i na CMC fes­ti­va­lu ko­ji se održava u Vo­di­ca­ma 13. i 14. lip­nja. Pet sret­ni­ka ko­ji na na­šem por­ta­lu bu­du gla­sa­li za je­dan od po­nu­đe­nih pri­jed­lo­ga do­bit će i CD sa CMC fes­ti­va­la.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.