Iz­ne­nad­no vjen­ča­nje s taj­nim deč­kom

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - SCAN -

Sr­p­ska glu­mi­ca Ma­ri­ja Karan, ko­ju je na­ša pu­bli­ka upoz­na­la u se­ri­ji “La­rin iz­bor”, a tre­nut­no je gle­da­mo i u “Lju­bav, na­vi­ka, panika”, u su­bo­tu se u cr­k­vi Ru­ži­ca na be­ograd­skom Ka­le­meg­da­nu uda­la za ho­li­vud­skog pro­du­cen­ta Jo­ela Lu­bi­na. Svad­ba je iz­ne­na­di­la mno­ge jer je Ma­ri­ja svoj privat­ni ži­vot uvi­jek do­bro skri­va­la, pa je o sve­mu šu­tje­la i dok su je po­ve­zi­va­li s Mi­la­nom Po­po­vi­ćem. Na kra­ju se is­pos­ta­vi­lo da je Ma­ri­ja već se­dam go­di­na u ve­zi s Jo­elom ko­ji ra­di kao agent To­ma Cru­isea, Ash­to­na Kut­c­he­ra... Na svad­bu je do­šao i slav­ni ame­rič­ki glu­mac Ralph Fi­en­nes.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.