Svad­ba pri­je do­la­ska ma­le­nog Kos­te­li­ća

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - SCAN -

Gor­nji grad je u su­bo­tu bio u zna­ku Ivi­ce Kos­te­li­ća ko­ji se u 14 sa­ti u cr­k­vi sve­tog Mar­ka vjen­čao s du­go­go­diš­njom part­ne­ri­com Elin Ar­nar­sdot­tir. Na svad­bu je, uz obi­telj mla­de­na­ca me­đu ko­ji­ma je An­te Kos­te­lić bio naj­ve­se­li­ji, sti­glo i mnoš­tvo nji­ho­vih pri­ja­te­lja, me­đu ko­ji­ma i po­pu­lar­na vo­di­te­lji­ca An­to­ni­ja Bla­će s deč­kom Hr­vo­jem Br­le­či­ćem. – Mla­den­ci­ma že­lim da na­đu ono što svi tra­že. Lju­bav za sva vre­me­na, da se li­je­po sla­žu, puno sre­će, zdrav­lja – po­že­lje­la je An­to­ni­ja. Na­kon sve­ča­nog obre­da sva­ti su se za­pu­ti­li pre­ma Iva­nić-Gra­du gdje se fe­šta­lo na ima­nju obi­te­lji Ivi­či­ne maj­ke. U slav­lju i eufo­ri­ji ta­ta An­te je ot­krio i da će Ivi­ca i Elin za pet mje­se­ci pos­ta­ti ro­di­te­lji ma­le­nog dje­ča­ka.

o

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.