Vi­še od 400 cr­ti­ća za lju­bi­te­lje ani­ma­ci­je

U pet fes­ti­val­skih da­na Za­greb će po­sje­ti­ti 150 ugled­nih gos­ti­ju, a tre­ba iz­dvo­ji­ti Ada­ma Wrig­h­ta, auto­ra li­ko­va fil­mo­va Ti­ma Bur­to­na

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - FILM - TEKST: la­na ču­lig FO­TO: PRO­MO

Od 3. do 8. lip­nja 2014. u ki­ni­ma Eu­ro­pa, Tu­ška­nac i Ci­ne­plexx Cen­tar Kap­tol, u sklo­pu no­vog Ani­ma­fes­ta po­sve­će­nog krat­ko­me­traž­nom fil­mu, pri­ka­zat će se vi­še od 400 fil­mo­va. S lis­te od 150 ugled­nih svjet­skih gos­ti­ju Ani­ma­fes­ta 2014. po­seb­no bi tre­ba­lo iz­dvo­ji­ti Ada­ma Wrig­h­ta, struč­nja­ka za spe­ci­jal­ne efek­te ko­ji je os­tva­rio bri­ljant­nu ka­ri­je­ru u fil­mu i vi­so­koj mo­di. Wright će u Za­gre­bu odr­ža­ti ra­di­oni­cu ani­ma­tro­ni­ke u sklo­pu Pro­gra­ma za dje­cu i mla­de. Dje­ca će slav­nog gos­ta mo­ći upi­ta­ti ka­ko je na­pra­vio ha­lji­nu Lady Gage ili li­ko­ve iz fil­mo­va Ti­ma Bur­to­na. Osim bo­ga­tih film­skih pro­gra­ma, gos­ti i pu­bli­ka Ani­ma­fes­ta mo­ći će uži­va­ti u ni­zu po­prat­nih do­ga­đa­nja. Za ve­čer­nje opu­šta­nje po­bri­nut će se tri kon­cer­ta, tu je i glaz­be­ni pro­gram vi­de­os­po­to­va “Ki­no za uši”, dok će oni ko­ji se od­lu­če za šet­nju No­vim Za­gre­bom vi­dje­ti 16 ani­mi­ra­nih ra­do­va iz­lo­že­nih na me­dij­skoj fa­sa­di MSU-a. Pu­bli­ci se nu­de i pred­stav­lja­nja tri­ju knji­ga te raz­go­vo­ri s auto­ri­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.